ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ


z dnia 26 października 1998 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie mleka i jego pochodnych.

(Dz. U. z dnia 13 listopada 1998 r.)

Na podstawie art. 23715 § 2 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:


Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Przepisy rozporządzenia dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych w punktach odbioru mleka oraz w zakładach przetwórstwa mleka i jego pochodnych.

§ 2. 1. Pracownicy zatrudnieni w procesie technologicznym przetwórstwa mleka i jego pochodnych powinni używać odzieży roboczej, w szczególności nakrycia głowy szczelnie okrywającego włosy.
2. Pracownicy z uszkodzonym naskórkiem rąk nie powinni być dopuszczeni do pracy wymagającej bezpośredniej styczności z przetwarzanymi surowcami i produktami.

§ 3. Niedopuszczalne jest pozostawianie:
  1)   na stanowiskach pracy - ostrych narzędzi ręcznych w czasie przerw w pracy lub po jej zakończeniu,
  2)   w pomieszczeniach produkcyjnych - sprzętu i urządzeń technicznych nie związanych z procesem technologicznym.

§ 4. 1. Drzwi prowadzące na zewnątrz z pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych powinny być wyposażone w urządzenia samozamykające.
2. Rolety i żaluzje powinny otwierać się z obu stron i być wyposażone w przeciążeniowy mechanizm bezpieczeństwa.

§ 5. 1. Posadzki w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych i laboratoryjnych oraz na rampach wyładowczych powinny być wykonane z materiałów odpornych na działanie substancji żrących, łatwo zmywalne i ograniczające poślizg, ze spadkiem w kierunku kratek ściekowych.
2. Kratki ściekowe, o których mowa w ust. 1, powinny być wykonane z materiału odpornego na korozję i wytrzymałe na obciążenia spowodowane przez środki transportu.

§ 6. Powierzchnia ścian w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych i laboratoryjnych powinna być łatwa do utrzymania w czystości i odporna na działanie kwasu mlekowego oraz środków dezynfekcyjnych.

§ 7. 1. Na ścianach i futrynach drzwi do pomieszczeń produkcyjnych oraz magazynowych, w których używane są wózki ręczne lub wózki z napędem elektrycznym, powinny być zainstalowane urządzenia odbojowe.
2. Wózki z napędem elektrycznym wykorzystywane do transportu wewnętrznego powinny poruszać się według zakładowych zasad ruchu ustalonych dla tych pojazdów.

§ 8. Okna, których konstrukcja umożliwia ich otwieranie, powinny być zabezpieczone siatką uniemożliwiającą przedostawanie się owadów.

§ 9. 1. Pomieszczenia produkcyjne powinny być wyposażone w urządzenia do mieszania wody zimnej i gorącej.
2. Zawory wodne w umywalniach znajdujących się w pomieszczeniach produkcyjnych powinny być uruchamiane bez użycia rąk.

§ 10. W umywalniach powinny znajdować się środki do mycia i dezynfekcji rąk oraz urządzenia do ich suszenia.

§ 11. 1. Przemieszczanie preparatów chemicznych stosowanych do mycia i dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń technicznych powinno odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2. Roztwory z preparatów chemicznych do mycia i dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń technicznych powinny przygotowywać osoby upoważnione do tego przez pracodawcę.

§ 12. 1. W pomieszczeniu laboratoryjnym jedno z wyjść powinno prowadzić bezpośrednio na zewnątrz budynku lub na korytarz ewakuacyjny.
2. Pomieszczenie laboratoryjne powinno być wyposażone w:
  1)   oznakowane naczynia z pokrywami, odporne na działanie substancji i preparatów chemicznych,
  2)   wentylację ogólną zapewniającą co najmniej 6-krotną wymianę powietrza na godzinę i w razie potrzeby wentylację miejscową (digestorium),
  3)   instalację kanalizacyjną połączoną ze zbiornikiem wstępnej neutralizacji ścieków, uniemożliwiającą przedostawanie się zanieczyszczeń chemicznych bezpośrednio do oczyszczalni ścieków lub gruntu,
  4)   środki neutralizujące oparzenia,
  5)   automatyczne urządzenia do odmierzania preparatów chemicznych.
3. Preparaty toksyczne stosowane do badań laboratoryjnych powinny być zabezpieczone przed dostępem osób nie upoważnionych.

§ 13. 1. W pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych i laboratoryjnych, w których może nastąpić stłuczenie szkła, powinny znajdować się pojemniki na stłuczkę szklaną oraz sprzęt do jej bezpiecznego usuwania.
2. Na terenie punktów odbioru mleka oraz zakładów przetwórstwa mleka i jego pochodnych należy wydzielić i oznakować miejsca przeznaczone do gromadzenia stłuczki szklanej.

§ 14. Jeżeli transporter rolkowy lub inne urządzenia techniczne stosowane do transportu wewnętrznego są usytuowane na przejściu dla pracowników, w miejscu tym należy ustawić pomost o szerokości co najmniej 0,75 m z poręczami ochronnymi.

§ 15. Pomieszczenia, w których magazynowane są kwasy, ługi i ich roztwory oraz inne preparaty chemiczne, powinny być oznakowane. W pomieszczeniach tych należy zainstalować wentylację mechaniczną zapewniającą co najmniej 10-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny.

§ 16. 1. Urządzenia kontrolno-pomiarowe, rejestrujące i sterujące procesami technologicznymi, powinny być zlokalizowane w miejscu łatwo dostępnym.
2. Natężenie oświetlenia pulpitów sterowniczych urządzeń, o których mowa w ust. 1, powinno wynosić co najmniej 300 lx.

§ 17. 1. Rurociągi wychodzące na zewnątrz budynku powinny być umieszczone w kanałach lub na estakadach, a prowadzone nad stanowiskami pracy - usytuowane na wysokości co najmniej 2,5 m od podłoża.
2. Rurociągi przewodzące gorące czynniki produkcyjne oraz zbiorniki i urządzenia techniczne wydzielające ciepło powinny być zabezpieczone termicznymi osłonami do wysokości co najmniej 2,5 m.

Rozdział 2

Przepisy szczegółowe

§ 18. Pobieranie próbek mleka z cystern samochodowych powinno odbywać się z pomostu stałego lub ruchomego o szerokości co najmniej 0,75 m z poręczami ochronnymi.

§ 19. 1. Napełnianie tłuszczomierzy i mieszanie ich zawartości z preparatami chemicznymi powinno odbywać się w przeznaczonym do tego celu statywie wyposażonym w osłonę.
2. Niedopuszczalne jest:
  1)   uruchamianie wirownicy z napędem elektrycznym do badania zawartości tłuszczu w mleku bez założonej przykrywy,
  2)   ręczne hamowanie talerza wirownicy,
  3)   odczytywanie bez ekranu ochronnego zawartości tłuszczu w mleku.

§ 20. 1. Do obsługi zbiorników należy używać metalowych drabinek przymocowanych do ich zewnętrznych ścian w sposób trwały lub podestów z poręczami ochronnymi, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Drabinki nie przymocowane w sposób trwały powinny być zaopatrzone w stopki przeciwpoślizgowe.

§ 21. Urządzenie do wyrobu masła metodą okresową powinno być wyposażone w pałąk ochronny zblokowany z urządzeniem wyłączającym napęd oraz w hamulec bezpieczeństwa.

§ 22. 1. Urządzenie do automatycznego napełniania i zamykania opakowań szklanych powinno mieć dwa wyłączniki bezpieczeństwa, umieszczone po przeciwnych jego końcach, i zainstalowaną osłonę z przezroczystego tworzywa, chroniącą pracowników przed odpryskami szkła.
2. Stanowiska do przeglądania opakowań szklanych powinny być wyposażone w krzesła obrotowe z regulowaną wysokością siedziska i oparcia lędźwiowego, a czas pracy jednego pracownika na tym stanowisku nie powinien przekraczać 2 godzin w ciągu jednej zmiany roboczej.
3. Oświetlenie stanowiska, o którym mowa w ust. 2, nie powinno powodować zjawiska olśnienia wzroku pracownika.

§ 23. 1. Stacjonarne i wózkowe prasy do twarogu, serów lub kazeiny powinny być wyposażone w system oburęcznego sterowania ich pracą.
2. Urządzenia techniczne przeznaczone do prasowania wyrobów powinny być wyposażone w zabezpieczenia uniemożliwiające ich przypadkowe uruchomienie.
3. Urządzenia techniczne z ruchomymi lub wirującymi zespołami powinny być wyposażone w wyłączniki bezpieczeństwa umieszczone w zasięgu rąk pracowników je obsługujących i w blokadę pracy tych urządzeń.

§ 24. Płytowy wymiennik ciepła o temperaturze pary wodnej lub wody powyżej 100°C powinien być wyposażony w osłony boczne.

§ 25. 1. Komory wędzarnicze serów powinny być szczelne w stopniu uniemożliwiającym przedostawanie się dymu do innych pomieszczeń.
2. Niedopuszczalne jest otwieranie komór wędzarniczych bez uprzedniego ich przewietrzenia.

§ 26. 1. Urządzenie do parafinowania serów powinno być wyposażone w automatyczny termostat wyłączający podgrzewacz parafiny po osiągnięciu przez nią temperatury 150°C.
2. Stanowiska, przy których następuje parafinowanie serów, powinny być wyposażone w wyciągi oparów.

§ 27. 1. Urządzenie do topienia serów powinno być wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające jego uruchomienie przy otwartych komorach roboczych.
2. Urządzenie do topienia serów z bezpośrednim wtryskiem pary wodnej do komory roboczej powinno być wyposażone w system uniemożliwiający:
  1)   wtrysk pary wodnej przy otwartej pokrywie,
  2)   otwarcie pokrywy w przypadku istnienia nadciśnienia w komorze roboczej.

§ 28. 1. Kocioł do topienia serów napełniony masą serową może być opuszczany po uprzednim zamknięciu dopływu pary wodnej i unieruchomieniu mieszadła.
2. Przemieszczanie kotła, o którym mowa w ust. 1, powinno odbywać się w sposób zmechanizowany.
3. Urządzenie do automatycznego formowania i pakowania serów topionych powinno być wyposażone w wyłącznik napędu zlokalizowany w zasięgu ręki pracownika.

§ 29. 1. Na poziomie górnego pomostu wyparek powinny być zamontowane na stałe rurociągi doprowadzające wodę do ich mycia.
2. Roztwory do mycia urządzeń wyparnych powinny posiadać stężenie nie przekraczające 2% i temperaturę do 60°C, a ścieki po umyciu powinny być odprowadzane bezpośrednio do instalacji kanalizacyjnej.

§ 30. 1. Wchodzenie do wnętrza wieży rozpryskowej może nastąpić po jej uprzednim ochłodzeniu do temperatury poniżej 30°C.
2. Przed wejściem osoby upoważnionej do wieży rozpryskowej należy wyłączyć zasilanie wszystkich urządzeń wewnętrznych oraz umieścić tabliczkę ostrzegawczą z napisem o treści: "Uwaga - człowiek w wieży rozpryskowej!". Tabliczkę tę należy również umieścić na stanowisku sterowania pracą wieży rozpryskowej.

§ 31. Tunelowe urządzenia do mycia konwi z mechanizmem do ich odwracania i ustawiania na przenośniku powinny być wyposażone w automatyczny wyłącznik przenośnika.

§ 32. W czasie pracy mieszadeł, krajaczy lub innych urządzeń technicznych znajdujących się w wannach i tankach serowarskich niedopuszczalne jest:
  1)   wkładanie rąk do ich wnętrza,
  2)   pobieranie próbek do analizy.

§ 33. Mycie talerzy wirówki odtłuszczającej powinno odbywać się w sposób zmechanizowany.

§ 34. Obracanie głowicy homogenizatora twarogu za pomocą specjalnych uchwytów może odbywać się po uprzednim jego unieruchomieniu.

§ 35. 1. W czasie pracy urządzenia do suszenia kazeiny, wyposażonego w mechaniczny przegarniacz, niedopuszczalne jest przebywanie osób w odległości mniejszej niż 1,0 m od tego urządzenia.
2. Usuwanie zalegającego na sitach ziarna kazeiny powinno odbywać się po uprzednim unieruchomieniu zgarniaczy.

§ 36. W czasie pracy urządzeń do porcjowania i pakowania niedopuszczalne jest:
  1)   zbliżanie rąk do dozownika, podajnika lub szczęk zgrzewających,
  2)   przekraczanie dopuszczalnego ciśnienia sprężonego powietrza,
  3)   blokowanie wyłączników krańcowych,
  4)   wyłączanie czujników blokujących napęd,
  5)   odchylanie lub zdejmowanie osłon z urządzeń.

§ 37. 1. Wybieranie masy lodziarskiej z pojemnika urządzenia chłodniczego w stanie częściowego zamrożenia może nastąpić po uprzednim jego unieruchomieniu.
2. W czasie pracy urządzenia do formowania i pakowania lodów niedopuszczalne jest dotykanie rękoma ruchomych zespołów napełniających foremki.
3. Wyłącznik urządzenia, o którym mowa w ust. 2, powinien znajdować się w zasięgu ręki obsługującego pracownika.

Rozdział 3

Przepis końcowy

§ 38. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Copyright by GTM - odzież robocza, ochronna i medyczna - Projekt: Robox | hosting | 0 s.